Gạo và các sản phẩm của gạo

Nhóm nghiên cứu ứng dụng nhiều công nghệ mới để cải thiện chất lượng các sản phẩm hiện có trong nước đồng thời phát triển nhiều sản phẩm mới mang nét truyền thống quốc gia.


Xem thêm

Công nghệ khử nước mới

Nhóm nghiên cứu ứng dụng khai thác công nghệ mới vào việc cải thiện chất lượng các sản phẩm hiện có trong nước đồng thời phát triển nhiều sản phẩm mới, nhằm giải quyết các mặt hàng nông sản tồn động hàng năm với giá trị thấp.


Xem thêm

Sản phẩm ăn liền

Nhóm nghiên cứu ứng dụng khai thác công nghệ vi sóng và bao màng nhằm giảm lượng dầu chiên của công nghệ chiên ngập dầu truyền thống.


Xem thêm

Sản phẩm truyền thống

Nhóm nghiên cứu ứng dụng khai thác công nghệ mới vào việc cải thiện chất lượng các sản truyền thống trong nước đồng thời nghiên cứu phát triển lên quy mô công nghiệp.


Xem thêm