Thư kí khoa

Trần Ngọc Quỳnh Phương

Chức vụ: Thư ký Khoa
Học vị: Thạc sĩ
Email: tnqphuong@ntt.edu.vn

Phan Huỳnh Như Ngọc

Chức vụ: Giáo vụ Khoa
Học vị: Cử nhân
Email: phnngoc@ntt.edu.vn