Thư kí khoa

Lưu Duy Tuấn

Chức vụ: Giáo vụ Khoa
Học vị: Kỹ sư
Email: luuduytuan318@gmail.com

Phạm Ngọc Thanh Ngân

Chức vụ: Thư ký Khoa
Học vị: Cử nhân
Email: pntngan@ntt.edu.vn