NV Phòng Thí Nghiệm

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chức vụ: Nhân viên PTN
Học vị: Cử nhân
Email: ntntram@ntt.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Một

Chức vụ: Nhân viên PTN
Học vị: Cử nhân
Email: ntmmotv@ntt.edu.vn