Kĩ thuật viên

Nguyễn Lê Tú Uyên

Chức vụ: Nhân viên nghiên cứu khoa học
Học vị: Cử nhân
Email: nltuyen@ntt.edu.vn

Nguyễn Công Hậu

Chức vụ: Kĩ thuật viên
Học vị: Cử nhân
Email: nchau@ntt.edu.vn