Giảng viên

Nguyễn Quốc Duy

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: nqduy@ntt.edu.vn

Lê Văn Vui

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: lvvui@ntt.edu.vn

Lê Thị Thêm

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: ngocthem2312@gmail.com

Nguyễn Hồng Khôi Nguyên

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: khoinguyencntp@gmail.com

Nguyễn Quang Phong

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: nqphong@ntt.edu.vn

Giang Thúy Minh

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Email: tmgiang1789@gmail.com