Giảng viên

Đặng Thanh Thủy

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: dtthuy@ntt.edu.vn

Lê Thị Hồng Diệp

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: lthdiep@ntt.edu.vn

Huỳnh Thị Thanh Diệp

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: diephtt@ntt.edu.vn

Đỗ Thị Thao

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: dtthao@ntt.edu.vn

Lương Quang Tưởng

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: luongquangtuong@gmail.com