Giảng viên

Nguyễn Hồng Khôi Nguyên

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: khoinguyencntp@gmail.com

Giang Thúy Minh

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Email: tmgiang1789@gmail.com

Đặng Thanh Thủy

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: dtthuy@ntt.edu.vn

Lê Thị Hồng Diệp

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: lthdiep@ntt.edu.vn

Huỳnh Thị Thanh Diệp

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: diephtt@ntt.edu.vn

Đỗ Thị Thao

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: dtthao@ntt.edu.vn