Giảng viên

Lưu Xuân Cường

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Email: lxcuong@ntt.edu.vn

Bùi Thị Minh Thủy

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: minhthuyspkt@gmail.com

Triệu Tuấn Anh

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: anhtt@ntt.edu.vn

Phạm Hoàng Danh

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: phdanh@ntt.edu.vn

Nguyễn Quốc Duy

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: nqduy@ntt.edu.vn

Lê Thị Thêm

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: ngocthem2312@gmail.com