Giảng viên

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Quản lý Tài nguyên & Môi trường
Học vị: Thạc sĩ
Email: nthnhung@ntt.edu.vn

Đỗ Đình Nhật

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Thực hành
Học vị: Thạc sĩ
Email: ddnhat@ntt.edu.vn

Lưu Xuân Cường

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Email: lxcuong@ntt.edu.vn

Nguyễn Phú Tuấn

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: phutuan79@gmail.com

Triệu Tuấn Anh

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: anhtt@ntt.edu.vn

Phạm Hoàng Danh

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: phdanh@ntt.edu.vn