Giảng viên

Lê Quốc Tuấn

Chức vụ: Trưởng khoa
Học vị: Tiến sĩ
Email: lqtuan@ntt.edu.vn

Nguyễn Thị Vân Linh

Chức vụ: Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm
Học vị: Thạc sĩ
Email: ntvlinh@ntt.edu.vn

Nguyễn Đình Phúc

Chức vụ: Trưởng bộ môn Kỹ thuật hóa học
Học vị: Thạc sĩ
Email: ndphuc@ntt.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Quản lý Tài nguyên & Môi trường
Học vị: Thạc sĩ
Email: nthnhung@ntt.edu.vn

Đỗ Đình Nhật

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Thực hành
Học vị: Thạc sĩ
Email: ddnhat@ntt.edu.vn

Lưu Xuân Cường

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Email: lxcuong@ntt.edu.vn