Giảng viên

Trần Thị Như Trang

Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ
Email: ttntrang@ntt.edu.vn

Lưu Xuân Cường

Chức vụ: Phó Khoa
Học vị: Tiến sĩ
Email: lxcuong@ntt.edu.vn

Nguyễn Đình Phúc

Chức vụ: Trưởng bộ môn CN Kỹ thuật hóa học
Học vị: Thạc sĩ
Email: ndphuc@ntt.edu.vn

Nguyễn Thị Vân Linh

Chức vụ: Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm
Học vị: Thạc sĩ
Email: ntvlinh@ntt.edu.vn

Đỗ Đình Nhật

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Thực hành
Học vị: Thạc sĩ
Email: ddnhat@ntt.edu.vn

Đặng Thanh Thủy

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: dtthuy@ntt.edu.vn