Nguyễn Thị Ngọc Trâm

  • Nguyễn Thị Ngọc Trâm

  • Chức vụ: Nhân viên PTN
  • Học vị: Cử nhân
  • Email: ntntram@ntt.edu.vn

1. ĐÀO TẠO

  • Kỹ sư (Kỹ thuật hóa học), Đại học công nghệ thực phẩm TP.HCM, Việt Nam