Trần Thành

  • Trần Thành

  • Chức vụ: Thỉnh giảng
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: tthanh@ntt.edu.vn
Cơ quan công tác: Viện Kỹ thuật Công nghệ cao, Đại học Nguyễn Tất Thành