Nguyễn Thị Tuyết Nga

  • Nguyễn Thị Tuyết Nga

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Email: ngantt@ntt.edu.vn

1. ĐÀO TẠO

Tiến sĩ (Cấu Trúc Động Học Hệ Thống Các Sinh Vật), Đại học Paris Saclay, Pháp
Thạc sĩ (Gen, Tế Bào, Phát Triển và Tiến Hóa), Đại học Paris Sud - Trung tâm PUF Tp.HCM

Kỹ sư (Công Nghệ Sinh học), Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Việt Nam

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

TT Thời gian Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ tổ chức
1 10/2012 - 10/2017 Nghiên cứu sinh Viện nghiên cứu I2BC - Đại học Paris Saclay Pháp
2 07/2012 - 09/2012 Nghiên cứu viên Phòng Thí Nghiệm Hóa Sinh, Trường Đại học Khoa học tự nhiên 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
3 01/2011 – 07/2011 Sinh viên nghiên cứu Phòng Thí Nghiệm Tế Bào Gốc, Trường Đại học Khoa học tự nhiên 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
4 01/2008 – 10/2008 Sinh viên nghiên cứu Viện Sinh Học Nhiệt Đới TP.HCM


3. MÔN GIẢNG DẠY


Công nghệ vi sinh môi trường
Thực hành vi sinh môi trường

4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Nghiên cứu về sự đa dạng vi khuẩn dưới tác động của sự ô nhiễm trên hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai
  • Nghiên cứu về sự quần thể của vi khuẩn trong các hệ thống xử lý nước thải

5. CÁC ĐỂ TÀI NCKH ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA

TT Tên đề tài, nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, Trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Khảo sát sự thay đổi của hàm lượng vi khuẩn trong nước thải y tế trước và sau khi xử lý hệ thống nước thải bằng màng lọc nano 05/2019-11/2019 Trường Chủ nhiệm đề tài

6. CÔNG BỐ KHOA HỌC

1.  Thi Tuyet Nga Nguyen. Analysing the effect of industrial and urban polluted zones on microbial diversity in the SaiGon -DongNai river system (Vietnam). Ecology, environment. Université ParisSaclay, 2017.  〈NNT : 2017SACLS582〉〈tel-01695499〉
2. Thi Tuyet Nga Nguyen, Nguyen Ngoc Vinh, Le Phi Nga, Michael Dubow. Assessment of the pollution of the SaiGon - DongNai river system via chemical analyses> 
3. Thi Tuyet Nga Nguyen, Gustavo Ribeiro Fernandes, Le Phi Nga, Michael Dubow. Bacterial composition under the effect of industrial and urban polluted zones in the SaiGon-DongNai river system>