Lê Văn Vui

  • Lê Văn Vui

  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: lvvui@ntt.edu.vn

1. Education   
M.S.(Food Technology), Can ThoUniversity,  Viet Nam
BSc (Food Technology), Can Tho University, Vietnam

2. Research Areas   
- Food engineering
- Fermentation aplication in food
- Vegetables processing

3. Current Interest & Researches
- Fermented vegetable
- Post harvest technology
- Drying vegetables processing

4. Teaching Course Development   
- Food engineering
- Fermentation technology

5. Presentations & Publications 
Lê Văn Vui, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc.2013. Động học vô hoạt olyphenol oxidase trong ngó sen bằng các phụ gia riêng lẻ. Hội thảo Công nghệ sinh học vùng đồng bằng sông Cửu Long 2013, 67, 154-158.
Lê Văn Vui, Nguyễn Văn Mười, Trần Thanh Trúc.2013. Động học vô hoạt olyphenol oxidase trong ngó sen bằng các phụ gia riêng lẻ. Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2013, quyển 1, 574-578.
- …