Hồ Trần Thái Thuận

Hiện đang là học viên cao học trương Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh