Tầm nhìn và sứ mạng

Tầm nhìn và sứ mạng của Trường

1. Tầm nhìn: Đến năm 2020, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ trở thành một hệ thống GD-ĐT và NCKH phát triển mạnh mẽ và bền vững, trở thành một trong 50 trường ĐH hàng đầu Việt Nam, đáp ứng yêu cầu về nhân lực trình độ cao cho xã hội trên các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn.

2. Sứ mạng:
  • Xây dựng và phát triển hệ thống GD-ĐT đa ngành, đa nghề, đa bậc học, đa cơ sở đào tạo và đa sở hữu trong Trường ĐH NTT nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng và xã hội;
  • Đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, tạo cơ hội học tập, nghiên cứu suốt đời cho người học;
  • Nâng cao trí thức và bồi dưỡng kỹ năng nghề, kỹ năng sống cho toàn thể cộng đồng và đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa Môi trường - Thực phẩm - Hóa

1. Tầm nhìn: Xây dựng Khoa Môi trường - Thực phẩm - Hóa thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, đáng tin cậy trong lĩnh vực Môi trường, Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ kỹ thuật Hóa học đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội của Việt Nam và khu vực.

2. Sứ mạng:
  • Đào tạo Kỹ sư Quản lý tài nguyên và môi trường, Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật hóa học có kiến thức cơ bản, chuyên ngành và các kỹ năng cần thiết phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và khu vực.
  • Nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực Môi trường, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ kỹ thuật Hóa học đáp ứng yêu cầu của ngành cũng như nhu cầu của xã hội.