Mục tiêu đào tạo

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cơ sở về công nghệ hóa học bao gồm cả các kiến thức về quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học, để sinh viên ra trường có thể hội nhập và tìm việc làm thuận lợi dễ dàng.

- Ngành Công nghệ Thực phẩm

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về công nghệ thực phẩm, bao gồm các kỹ thuật phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm,dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm; các công nghệ chế biến và sản xuất các loại lương thực, thực phẩm phổ biến.