Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở và chuyên ngành tốt, đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu đa dạng về quản lý tài nguyên và môi trường, các nghiên cứu và thực hiện các chương trình, dự án về môi trường. Ngoài ra, giúp người học có đủ kỹ năng mềm cần thiết đáp ứng đòi hỏi của thị trường trong và ngoài nước.
- Tạo môi trường trải nghiệm đa dạng và phong phú về nghề nghiệp, gắn lý thuyết với thực tiễn, kiến thức với kỹ năng để người học có thể phát triển năng lực toàn diện và rèn luyện nhân cách cho người học có đạo đức nghề nghiệp phù hợp với văn hóa của một xã hội văn minh và hiện đại.

CƠ HỘI LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Kỹ sư ngành Quản lý TN&MT có thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và làm việc tại:
  • Các cơ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ trung ương tới địa phương;
  • Các Viện, Trung tâm nghiên cứu, Trường đại học có đào tạo và nghiên cứu về quản lý tài nguyên và môi trường;
  • Các đơn vị tư vấn xây dựng và dịch vụ môi trường trong và ngoài nước;
  • Các cơ quan kiểm định, quan trắc đánh giá môi trường và các dự án đầu tư phát triển; trung tâm tư vấn xây dựng và dịch vụ môi trường;
  • Các doanh nghiệp, các nhà máy, các khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung;
  • Các tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực môi trường.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường trình độ đại học hệ chính quy gồm 160 tín chỉ.
  1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 57 tín chỉ
  2. Khối kiến thức cơ sở ngành: 47 tín chỉ
  3. Khối kiến thức chuyên ngành: 46 tín chỉ
  4. Thực tập và luận văn tốt nghiệp: 10 tín chỉ