Lịch sử khoa

Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm được thành lập dựa trên cơ sở từ khoa Công nghệ trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành theo quyết định của hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành là TS. Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ngày 01 tháng 07 năm 2010.

Khoa Môi Trường và Tài nguyên có tiền thân là Viện Khoa học môi trường, thành lập ngày 18/04/2012. Khoa Quản lý tài nguyên môi trường cũng được thành lập vào năm 2012. Ngày 28 tháng 6 năm 2016, Khoa được đổi tên thành Khoa Môi trường và Tài nguyên.

Ngày 22 tháng 9 năm 2016, Khoa Môi trường - Thực phẩm - Hóa được Hiệu trưởng phê duyệt thành lập trên cơ sở sát nhập Khoa Môi Trường và Tài nguyên với Khoa Công nghệ Hóa học và Thực Phẩm. Khoa có tên tiếng Anh là Food, Chemical & Environmental Sciences.