Chuẩn đầu ra - Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường - Niên khóa 2016

1. Kiến thức:
  + Hiểu được các vấn đề về ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: Quản lý đất đai, khoáng sản, nước, rừng, sinh vật- Đa dạng sinh học, Tài nguyên Biển, Tài nguyên khí tượng thủy văn, tài nguyên nhân văn- nhân lực
  + Hiểu được các công cụ quản lý tài nguyên và môi trường
  + Đánh giá được các dạng tài nguyên đất, nước, không khí, khoáng sản, chất thải...
  + Hiểu được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của chuyên ngành
  + Hiểu được mối liên hệ giữa các hệ thống kinh kế xã hội và các vấn đề trong quản lý tài nguyên và môi trường
  + Có kiến thức cơ bản về tự nhiên và xã hội, văn hóa, nghệ thuật và các ngành nghề khác có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường
  + Nắm được những kiến thức cơ sở, cơ bản và chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường
  + Nắm được vai trò của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường trong quá trình phát triển về kinh tế, xã hội và hội nhập trong và ngoài nước.
  + Có khả năng huấn luyện, đào tạo kỹ thuật viên, cán bộ trung cấp, cao đẳng ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
  + Có khả năng làm cán bộ quản lý và trực tiếp xử lý các vấn đề về tài nguyên và môi trường tại xí nghiệp, bệnh viện, các sở, ban ngành trung ương, địa phương
  + Có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu thực tiễn của cuộc sống.

2. Kỹ năng:
  + Thực hiện được việc lập kế hoạch và tham gia vào công tác quản lý tài nguyên và môi trường trong hệ thống quản lý nhà nước, các cơ sở nghiên cứu và các đơn vị sản xuất;
  + Thực hiện được các nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường;
  + Khai thác được thông tin bản đồ
  + Lập được bản đồ các dạng tài nguyên nước và lưu vực, khoáng sản, đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật; 
  + Sử dụng thành thạo hệ thống thông tin địa lý và viễn thám cho việc quản lý bề mặt đất, thảm phủ;
  + Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad để lập bản vẽ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
  + Đánh giá được các dạng tài nguyên đất, nước, không khí, khoáng sản, chất thải...
  + Có khả năng tự học, làm việc nhóm;
  + Có khả năng giao tiếp phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.
  + Có chứng chỉ Tin học B, Tiếng Anh TOEIC 400, Kỹ năng soạn thảo văn bản 
  + Có khả năng tư duy sáng tạo; làm việc độc lập hoặc phối hợp đội nhóm.
  + Có khả năng giao tiếp phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế
  + Có khả năng quản lý thời gian, tiến độ công việc một cách chủ động
  + Có kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tự học hỏi, lĩnh hội các kiến thức mới trong các lĩnh vực có liên quan.

3. Thái độ:
  + Tác phong nghiêm túc, trung thực,  có tính kỷ luật cao, trách nhiệm trong công việc 
  + Năng động, sáng tạo trong học tập và công việc 
  + Không ngừng hoc tập, trau dồi nghề nghiệp
  + Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;
  + Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và ý thức cộng đồng 
  + Trung thành với Tổ quốc, hiểu biết và chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

(Download file chi tiết tại đây)