Chuẩn đầu ra - Ngành Công nghệ thực phẩm - Niên khóa 2016

1. Kiến thức:
 • CDR1: Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
 • CDR2: Có trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu TOEIC 400 hoặc tương đương và chứng chỉ tin học văn phòng;
 • CDR3: Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên-xã hội và kiến thức cơ sở ngành vào ngành công nghệ thực phẩm;
 • CDR4: Am hiểu về thành phần, tính chất chức năng và giá trị dinh dưỡng của nguyên vật liệu thực phẩm;
 • CDR5: Thành thạo các quy trình công nghệ, thiết bị chế biến và phương pháp bảo quản thực phẩm;
 • CDR6: Có nền tảng về quy trình và hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm;
 • CDR7: Hiểu rõ quy trình nghiên cứu, cải tiến và phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
2. Kỹ năng:
 • CDR1: Tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất và chế biến thực phẩm;
 • CDR2: Phân tích, đánh giá và kiểm soát các chỉ tiêu ảnh hưởng tới chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm;
 • CDR3: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm;
 • CDR4: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả;
 • CDR5: Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực chuyên môn;
 • CDR6: Thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề và sự cố xảy ra trong quy trình sản xuất;
 • CDR7: Ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ công việc nghiên cứu, sản xuất và giải quyết vấn đề.
3. Thái độ:
 • CDR1: Nghiêm chỉnh chấp hành Pháp luật của Nhà nước;
 • CDR2: Có trách nhiệm công dân, phẩm chất chính trị tốt;
 • CDR3: Yêu ngành nghề và có ý thức đạo đức nghề nghiệp;
 • CDR4: Ý thức được trách nhiệm nâng cao, bảo vệ sức khỏe người sử dụng thực phẩm và môi trường;
 • CDR5: Hình thành tác phong công nghiệp, làm việc có kế hoạch và khoa học;
 • CDR6: Nhận thức về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc học tập suốt đời.
(Download file chi tiết tại đây)