Chương trình đào tạo

Tên Bậc học Hệ ĐT Thời gian ĐT Phương thức ĐT Mã Ngành Khối thi
Công nghệ kỹ thuật Hóa học Đại học   Chính quy   4 năm   Tín chỉ   D510401   A, A1, B,  
Công nghệ Thực phẩm Đại học   Chính quy   4 năm   Tín chỉ   D510205   A, A1, B,  
Công nghệ Thực phẩm   Đại học   Liên thông   1,5 năm   Tín chỉ   D540101    
Công nghệ Hóa học Cao đẳng   Chính quy   3 năm   Tín chỉ   C510401   A, A1, B,  
Công nghệ Thực phẩm Cao đẳng   Chính quy   3 năm   Tín chỉ C540102 A, A1, B
Chế biến thực phẩm   Cao đẳng nghề     3 năm   Niên chế   540103