Buổi đối thoại, tư vấn với SV ngành Công nghệ Kĩ thuật Hóa học và Công nghệ Thực phẩm.