Thay đổi thời gian, cơ sở học và đăng ký thêm danh sách tham gia lớp Khóa học "Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp"