Thông báo về việc sinh viên kiểm tra và cập nhật thông tin của sinh viên trên hệ thống

Posted on: 05-07-2017

Nhằm phục vụ tốt công tá quản lý thông tin HSSV và đào tạo, Nhà trường thông báo đến HSSV toàn trường về việc kiểm tra thông tin HSSV trên hệ thống phần mềm.

Các thông tin HSSV cần kiểm tra, cũng như hướng dẫn kiểm tra, cập nhật và chỉnh sửa vui lòng tải xuống tại đây.

Thời gian kiểm tra và cập nhật thông tin: 05/07/2017 - 30/07/2017.