Thông báo về việc sinh viên kiểm tra và cập nhật thông tin của sinh viên trên hệ thống