Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bổ sung) khoa MT-TP-H