Chương Trình Tình Nguyện Viên Bảo Tồn Rùa Biển Tại Vườn Quốc Gia Côn Đảo 2017

Posted on: 20-05-2017

"Chương Trình Tình Nguyện Viên Bảo Tồn Rùa Biển Tại Vườn Quốc Gia Côn Đảo 2017" do Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên tổ chức.
Hạn gửi đăng ký: trước 24:00 ngày 28 tháng 5 năm 2017
Thời gian thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ: ngày 5 tháng 6 năm 2017 tại website: www.iucn.org/vietnamhttp://www.condaopark.com.vn/