Thông báo về việc cấp chứng chỉ kỹ năng làm việc chuyên nghiệp