Seminar " Những tiến bộ trong công nghệ sản xuất bánh mì"

Mục đích:
+ Phổ biến kiến thức về sản xuất bánh mì tới sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm.
+ Cập nhật những tiến bộ mới về công nghệ sản xuất bánh mì cho sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm.
+ Tạo điều kiện cho sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm gặp gỡ trao đổi với các chuyên gia, đối tác trong thị trường lao động.