Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 10 (SPMS 2017)

Hội Khoa học Vật liệu, Hội Vật lý Việt Nam và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đồng phối hợp tổ chức "Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 10 (SPMS 2017)"vào các ngày 19-21 tháng 10 năm 2017 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
Thông tin chi tiết vui lòng tải tại đây.