Sinh viên thăm quan và vận hành thử một số thiết bị tại phòng thí nghiệm quá trình thiết bị

Sinh viên thăm quan và vận hành thử một số thiết bị tại phòng thí nghiệm quá trình thiết bị như chưng cất, sấy lạnh, trích ly, ...